Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Αναφορικά με την επιλεγόμενη κλινική άσκηση Ογκολογίας του Τμήματος, οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά στις κλινικές δραστηριότητες του Ογκολογικού Τμήματος. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν στη λήψη ιστορικού και στην κλινική εξέταση των ασθενών στα Εξωτερικά Ιατρεία. Επιπρόσθετα, συμμετέχουν στην επίσκεψη στην Ημερήσια Νοσηλεία και παρακολουθούν υπό επίβλεψη ογκολογικούς ασθενείς που νοσηλεύονται και στις άλλες κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επίσης, οι φοιτητές μετέχουν ενεργά στη διαφορική διάγνωση των ασθενών, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος και συμμετέχουν στη βιβλιογραφική ενημέρωση. Τέλος, η αξιολόγησή τους γίνεται με προφορική εξέταση από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ογκολογίας.