Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος της κλινικής άσκησης στην Αιματολογία είναι η εξοικείωση των φοιτητών στη διάγνωση και αντιμετώπιση των συνήθων αιματολογικών νοσημάτων.

Οι φοιτητές παρακολουθούν τις κλινικές δραστηριότητες της Αιματολογικής Κλινικής, της μονάδας Μεταμόσχευσης, καθώς και την κλινική εκτίμηση των αιματολογικών ασθενών. Επίσης, συμμετέχουν στη λειτουργία του εξωτερικού αιματολογικού ιατρείου και παρακολουθούν συνήθεις αιματολογικές παρακλινικές εξετάσεις (εκτίμηση περιφερικού αίματος, μυελόγραμμα, κλπ). Κατά την εκπαίδευσή τους συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Αιματολογικής κλινικής και εκπαιδεύονται με βάση κλινιικά περιστατικά σε μικρές ομάδες. Τέλος, συμμετέχουν στη βιβλιογραφική ενημέρωση των ιατρών - μελών της Αιματολογικής Κλινικής.