Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 35 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητος, είναι η ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, εργαστηριακή διαγνωστική, πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των δερματικών νοσημάτων, η λήψη ιστορικού, η διενέργεια φυσικής εξετάσεως και ο τρόπος προσεγγίσεως και ενημερώσεως του ασθενών με δερματολογικά προβλήματα. Η παρουσίαση των ασθενών θα γίνεται είτε στο Αμφιθέατρο είτε στους θαλάμους της Δερματολογικής Κλινικής.
Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι :
 1. Περιγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν τα δερματικά νοσήματα σε σχέση με την φυλή, το φύλο, την επίπτωση, την ηλικία, την γεωγραφική κατανομή, την κληρονομική μεταβίβαση, τους τρόπους μεταδόσεώς τους, τις συγγενείς μορφές τους, τους προδιαθεσικούς παράγοντες, την έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, τον χαρακτηρισμό ομάδων υψηλού κινδύνου και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.
 2. Περιγραφή των αντιστοίχων αιτιοπαθογενετικών
  Ικανότητα λήψεως και αξιολογήσεως των πληροφοριών που δίνει ο ασθενής στην διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας, της βιολογικής συμπεριφοράς και εξελίξεως της νόσου του και αξιοποίησή τους στην διάγνωση, στην πρόληψη και στην θεραπευτική αντιμετώπιση.
Διαπίστωση συστηματικών συμπτωμάτων και σημείων και περιγραφή των εκδηλώσεων από το δέρμα και τους βλεννογόνους. Καταγραφή και αξιολόγηση των πληροφοριών από το ιστορικό σε σχέση με τις σεξουαλικές ή άλλες συνήθειες του ασθενούς και τους τρόπους μεταδόσεως των λοιμωδών νοσημάτων. Επίσης καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων της φυσικής εξετάσεως στην εκτίμηση του μεταστατικού δυναμικού των κακοήθων νεοπλασιών. Αναγνώριση των κλινικών εκδηλώσεων των νοσημάτων από το δέρμα και τους βλεννογόνους, ικανότητα περιγραφής των δερματικών βλαβών, αναγνώριση των συστηματικών συμπτωμάτων και σημείων και των κλινικών χαρακτηριστικών της μεταπτώσεως μιας καλοήθους σε κακοήθη νεοπλασία.
Ικανότητα διακρίσεως των διαφόρων δερματοπαθειών μεταξύ τους, ιδιαίτερα όταν αυτές παρουσιάζουν παρόμοια κλινική μορφολογία των αλλοιώσεων.
Γνώση του είδους των εργαστηριακών εξετάσεων (αιματολογικών, βιοχημικών, ανοσολογικών, ορολογικών, απεικονιστικών, ραδιοανοσολογικών, αλλεργιολογικών,  ιστοπαθολογικών και ειδικών όπως ανοσοϊστοχημεία, PCR, υβριδοποίηση in situ), οι οποίες απαιτούνται για την διάγνωση, την διερεύνηση της αιτιοπαθογενείας  και την παρακολούθηση των διαφόρων δερματικών νοσημάτων.
Γνώση του τρόπου θεραπευτικής  αντιμετωπίσεως των δερματικών και συστηματικών εκδηλώσεων, καθώς και των μεθόδων τοπικής και συστηματικής θεραπείας συγκεκριμένων δερματοπαθειών.
Γνώση της φυσικής εξελίξεως των δερματικών νοσημάτων με και χωρίς θεραπεία καθώς επίσης  και των παραγόντων, οι οποίοι την  επηρεάζουν.
Ικανότητα συστηματικής πληροφορήσεως του ασθενούς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τους τρόπους μεταδόσεως της νόσου του, τους αντίστοιχους αιτιολογικούς παράγοντες, την απαιτούμενη προληπτική και θεραπευτική αγωγή, την διαμόρφωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς και τις  επιπτώσεις της σε κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό επίπεδο.
Στο τέλος της εκπαιδευτικής  ενότητας ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει :
 1. Τους υπεύθυνους αιτιολογικούς παράγοντες και τους αντίστοιχους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς των δερματικών νοσημάτων.
 2. Τα διαγνωστικά κριτήρια και την κλινική τους εικόνα.
 3. Το είδος των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται για την διάγνωση, διερεύνηση της αιτιοπαθογενείας και παρακολούθησή τους. 
 4. Τους αδρούς ιστοπαθολογικούς, ανοσοϊστοχημικούς, ανοσολογικούς και μοριακούς χαρακτήρες των αντιστοίχων δερματικών αλλοιώσεων. 
 5. Τους τρόπους θεραπευτικής αντιμετωπίσεως των δερματικών νοσημάτων.

Ύλη

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 • ΣΥΦΙΛΙΣ
 • ΒΛΕΝΟΡΡΟΙΑ
 • ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ
 • ΒΟΥΒΩΝΙΚΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ
 • ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ
 • ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΕΣ ΟΥΡΗΘΡΙΤΙΔΕΣ
 • ΑIDS
 • ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
 • ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
 • ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
 • ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 • ΚΝΙΔΩΣΗ
 • ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ
 • ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ ΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ’ ΕΠΑΦΗΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ - ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

 • ΨΩΡΙΑΣΗ
 • ΙΧΘΥΑΣΗ
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ REITER
 • KEΡΑΤΟΔΕΡΜΙΕΣ
 • ΟΜΑΛΟΣ ΛΕΙΧΗΝΑΣ
 • ΝΟΣΟΣ DARIER
 • ΠΟΡΟΚΕΡΑΤΩΣΗ MIBELLI
 • ΝΟΣΟΣ ΚΥRLE
 • NOΣΟΣ FLEGEL
 • ΕΡΥΘΡΑ ΙΟΝΘΙΟΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗ
 • ΑΚΜΗ
 • ΡΟΔΟΧΡΟΥΣ ΝΟΣΟΣ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

 • ΝΟΣΟΣ DUHRING (EΡΠΗΤΟΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΣ)
 • ΠΕΜΦΙΓΑ
 • ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΕΣ ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ
 • ΠΟΜΦΟΛΥΓΩΔΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΟΛΥΣΗ
 • ΓΡΑΜΜΟΕΙΔΗΣ ΙgA ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ
 • ΠΕΜΦΙΓΟΕΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΕΩΣ
 • ΝΟΣΟΣ GROVER

NEOΠΛΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 • ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΕΣ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΕΙΣ
 • ΚΕΡΑΤΟΑΚΑΝΘΩΜΑ
 • ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΣΠΙΛΟΙ
 • ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
 • ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
 • ΜΕΛΑΝΩΜΑ
 • ΠΑΡΑΨΩΡΙΑΣΗ
 • ΛΕΜΦΩΜΑ