Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Το μάθημα απαρτίζεται από πέντε ενότητες που εισάγονται με ιστορικά ασθενών. Αυτές είναι:
  1. Αναιμία
  2. Αιμορραγική διάθεση
  3. Πανκυτταροπενία 
  4. Λεμφαδενική διόγκωση
  5. Λευκοκυττάρωση και σπληνομεγαλία.
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της παθοφυσιολογικής διαταραχής, της συμπτωματολογίας, της διαφορικής διάγνωσης των βασικών νοσημάτων του αιμοποιητικού συστήματος και η εξοικείωση με βασικές αρχές θεραπευτικής προσέγγισης των νοσημάτων. Στο πλαίσιο της ενότητας «αναιμία» διδάσκονται οι κληρονομικές και επίκτητες αναιμίες, της «αιμορραγικής διάθεσης» οι επίκτητες και κληρονομικές διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού και των αιμοπεταλίων, της «πανκυτταροπενίας» τα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας, της «λεφαδενικής διόγκωσης» τα λεμφώματα και το πολλαπλούν μυέλωμα και της «λευκοκυττάρωσης και σπληνομεγαλίας» οι οξείες και χρόνιες λευχαιμίες καθώς και τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα.
Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται επίσης και οι αρχές της Αιμοδοσίας, καθώς και η θεραπευτική χρήση και οι επιπλοκές των μεταγγίσεων ερυθρών και παραγώγων.

Σκοπός

 

Ύλη