Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εξάμηνο ΣΤ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_631

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Περιγραφή της νοσολογίας του αιμοποιητικού ιστού, με παρουσίαση της σύγχρονης ονοματολογίας και της ταξινόμησης των νοσημάτων του αίματος.

Παρουσίαση της βασικής φυσιολογίας του αιμοποιητικού ιστού / παθοφυσιολογίας των νοσημάτων, με ενσωμάτωση βασικών γνώσεων υποβάθρου (κυτταρικής και μοριακής βιολογίας και βιοχημείας).

Παρουσίαση της επιδημιολογίας και της κλινικής εικόνας των νοσημάτων του αίματος, κληρονομικών και επικτήτων, νεοπλασματικών και μη.

Παρουσίαση της διαγνωστικής προσπέλασης των ασθενών με βάση την αρχή «ιατρική διαγνωστική κατευθυνόμενη από το κλινικό πρόβλημα του ασθενούς» (problem-orientedmedicaldiagnosis).

Περιγραφή 7-8 τυπικών κλινικών περιπτώσεων από όλες τις νοσολογικές ενότητες και πραγματοποίηση παραδειγματικής διαφορικής διαγνωστικής, μέχρι την οριστικοποίηση της ακριβούς διάγνωσης.

Επίδειξη χαρακτηριστικών κυτταρολογικών και ιστολογικών ευρημάτων ανά κατηγορία νοσημάτων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Ταξινόμηση των αναιμιών και νοσολογικές οντότητες κάθε αιτιολογικής κατηγορίας αναιμίας.

 • Αναιμία των συστηματικών παθήσεων και σύνδρομα αιμοσφαιρινοπαθειών.

 • Αρχές μεταγγισιοθεραπείας και ενδείξεις υποστήριξης με παράγωγα αίματος.

 • Ταξινόμηση, παθογένεια και αντιμετώπιση των συγγενών και των επικτήτων συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας.

 • Ταξινόμηση, παθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση των οξειών λευχαιμιών.

 • Χρόνια μυελοϋπερπλαστικά και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.

 • Επιδημιολογία, ταξινόμηση, παθογένεια, κλινικές εκδηλώσεις και αντιμετώπιση των λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων.

 • Πολλαπλούν μυέλωμα και λοιπές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες.

 • Αυτοάνοσα νοσήματα του αίματος και αθροιστικά λυσοσωμικά νοσήματα

 • Βασικές αρχές των νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως οι ανοσοθεραπείες, οι θεραπείες βιολογικής μοριακής στόχευσης, η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και οι κυτταροθεραπείες.

 • Φυσιολογία της πήξης του αίματος, συχνότερες διαταραχές αιμόστασης και θρόμβωσης και διαγνωστική τους προσπέλαση.

 

 

Σκοπός

Το μάθημα αποτελεί συνοπτική παρουσίαση της νοσολογίας του αιμοποιητικού ιστού. Με αφετηρία την φυσιολογική δομή και λειτουργία των κυττάρων του αίματος γίνεται ανάλυ-ση της παθογένειας, των κλινικών εκδηλώσεων, της επιδημιολογίας, πρόγνωσης και σύγ-χρονης θεραπείας των νόσων του αιμοποιητικού ιστού με αφετηρία κλινικές περιπτώσεις ή κλινικά σενάρια. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και ακολουθεί η περιγραφή των νοσολογικών ενοτήτων με βάση τις σύγχρονες ταξινομήσεις των νόσων του αιμοποιητικού. Περιγραφική βαρύτητα δίνεται στα επιδημιολογικά συχνότερα και κλινικά σημαντικότερα νοσήματα / ομάδες νοσημάτων με προσέγγιση μέχρι σημείου μοριακής παθογένειας – παθοφυσιολογίας. Αντιθέτως, δεν υπερτονίζεται η θεραπευτική προσέγγιση αλλά περιγράφονται οι αρχές της θεραπευτικής στρατηγικής, με λίγα παραδείγματα τρόπου λήψης θεραπευτικών αποφάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει:

 • Τις αρχές της φυσιολογικής αιμοποίησης και των διαταραχών της

 • Τις βασικές κατηγορίες / ενότητες των αιματολογικών νοσημάτων

 • Την συχνότητα, ταξινόμηση, αιτιολογία, παθογένεια/παθοφυσιολογία, συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις, πρόγνωση, και αντιμετώπιση των συγγενών/κληρονομικών και επικτήτων νοσημάτων του αιμοποιητικού ιστού

 • Τις αρχές της μεταγγισιοθεραπείας και τις ενδείξεις υποστήριξης με παράγωγα αίματος

 • Τις βασικές αρχές των νεότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως οι ανοσοθεραπεί-ες, οι θεραπείες βιολογικής μοριακής στόχευσης, η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυτ-τάρων και οι κυτταροθεραπείες.

Οι φοιτητές κατανοούν ότι η νοσολογική αυτή περιοχή της εσωτερικής παθολογίας έχει ταχύτατο ρυθμό προόδου στην κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων αλλά και στον σχεδιασμό και την ενσωμάτωση νεότερων θεραπειών, που μέσα σε λίγα χρόνια έχουν αλλάξει την πρόγνωση και τις θεραπευτικές δυνατότητες και προοπτικές με αποτέλεσμα συνεχή επαναπροσδιορισμό των διαγνωστικών κριτηρίων και των θεραπευτικών επιλογών

Ύλη

 • ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία: Williams Hematology 9th Edition 2016 Mc Graw-Hill, Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th Edition.

 • Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά: Blood, Haematologica, Leukemia, Bone Marrow Transplantation, Transfusion, Journal of Thrombosis and Hemostasis.