Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Μαϊ 7, 2021 20:02

Γενικά Νέα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα για τις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιατρικής, όπου θα πραγματοποιηθούν στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2021 και ώρες 12.00-14.00, κατόπιν της υπ' αριθ. 48918/Ζ1/28.04.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1818/29.04.2021, τ.Β΄), που αφορά στη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

[1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό.

5. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.]

 

Επισημαίνεται, ότι η είσοδος στους υποψηφίους θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή