Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ, ΒΑΣΗΣ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Φεβ 18, 2020 11:11

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  στο ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας», και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10.8.2018 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση καθώς και στην αριθ. 102787/Ζ1/26-6-2019 (ΦΕΚ 2743/3.7.2019 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, να υποβάλουν: 

1) Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης του ΔΔΠΜΣ

2) Υπεύθυνη Δήλωση

3) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της αριθ. 131757/Ζ1/2-8-2018 αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, η οποία επισυνάπτεται.

στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Ισόγειο  (υπόψη κ. Γ. Θούα), από 21 Φεβρουαρίου έως και 4 Μαρτίου 2020, καθημερινά και ώρες  9:00 - 14:00 είτε να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στις ως άνω αναφερόμενες ημερομηνίες με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Απαλλαγής από τα Τέλη Φοίτησης στα πλαίσια του ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα).

Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα.

Γραμματεία
Τμήματος Ιατρικής
Τηλ. 2610 999.264,5
email: georgiathua@upatras.gr

Επισυναπτόμενα

Επιστροφή