Υγειονομομική Περίθαλψη

Την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών προβλέπουν οι διατάξεις του Π. Δ. 327/83 (ΦΕΚ 117/7-9-83, τ. Α’). 

 Ποιοί δικαιούνται Υγειονομική Περίθαλψη 

 Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοιτήσεως που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος προσαυξανόμενο κατά δύο έτη. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ για διάστημα ίσο προς τα έτη φοιτήσεως προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.

 Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους ως τότε.

 Σε περίπτωση αναστολής φοιτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του Ν. 1268/82, η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα, μετά την επανάκτηση της φοιτητικής ιδιότητος.

 Κάλυψη δαπανών

 Η υγειονομική περίθαλψη που δικαιούνται οι φοιτητές παρέχεται δωρεάν με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των διατάξεων του σχετικού  ΠΔ

 Η νοσηλεία των φοιτητών παρέχεται στη β Θέση και υπολογίζεται με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

 Οι δαπάνες της υγειονομικής περιθάλψεως καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των οικείων ΑΕΙ ή της φοιτητικής Λέσχης των ΑΕΙ ανάλογα.

 Επιλογή Ασφαλιστικού φορέα

 Στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμάει κάθε φορά με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει στο οικείο Τμήμα του ΑΕΙ.

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

 Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας που έχει επιλέξει ο φοιτητής καλύπτει μόνο τη Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή μέρος της δαπάνης νοσηλείας, το οικείο ΑΕΙ ή η Φοιτητική Λέσχη του ΑΕΙ καλύπτει την υπόλοιπη δαπάνη σύμφωνα με το εδάφιο β.

 Τόπος παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης

 Η περίθαλψη παρέχεται μέσα στην Ελληνική Επικράτεια και ειδικότερα :

 • Στους φοιτητές που βρίσκονται στην έδρα του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος.
 • Στους φοιτητές που μετέχουν σε Πανεπιστημιακές εκδρομές ή κάνουν πρακτική άσκηση ή εκπονούν πτυχιακή διατριβή εκτός της έδρας του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος στον τόπο που ασκείται ή εκπονείται διατριβή ή στον τόπο που έλαβε χώρα το περιστατικό.
 • Στους φοιτητές που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας και δεν μπορεί να τους παρασχεθεί στην πόλη που είναι η έδρα του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος ή στον τόπο της περιπτώσεως β εκτός της έδρας του ΑΕΙ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση του αρμοδίου ιατρού της Φοιτητικής Λέσχης του οικείου ΑΕΙ ή του ιατρού της Υγειονομικής Υπηρεσίας του ΑΕΙ ή του συμβεβλημένου με αυτό ιατρού και έγκριση του αρμόδιου Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος.
 •  Στους φοιτητές που βρίσκονται εκτός έδρας του οικείου ΑΕΙ, Σχολής ή Τμήματος και εφόσον το περιστατικό κρίνεται επείγον, εκτός της έδρας του ΑΕΙ.  Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει στην Υγειονομική Υπηρεσία της Φοιτητικής Λέσχης ή στο αρμόδιο Δ. Σ. του Τμήματος την κατάστασή του μέσα στις δύο επόμενες εργάσιμες ημέρες.  Για την έγκριση της δαπάνης, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται βεβαίωση ιατρού του Δημοσίου (Νοσοκομείου, αγροτικού Ιατρείου κλπ), καθώς και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης ή του αρμόδιου ΔΣ του Τμήματος.
 

Η Υγειονομική Περίθαλψη περιλαμβάνει:

 • Ιατρική εξέταση.
 • Νοσοκομειακή εξέταση.
 • Φαρμακευτική περίθαλψη.
 • Εργαστηριακές εξετάσεις.
 • Εξέταση στο σπίτι. Τοκετούς.
 • Φυσιοθεραπεία.
 • Οδοντιατρική περίθαλψη.
 • Ορθοπεδικά είδη.

Διαδικασία

Ο φοιτητής που έχει ανάγκη περίθαλψης μπορεί να προσέρχεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και καθορισμένες εργάσιμες ώρες στα Ιατρεία της Φοιτητικής Λέσχης ή στον ιατρό της υγειονομικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. ή στο συμβεβλημένο με αυτό ιατρό για να εξεταστεί, προσκομίζοντας το φοιτητικό βιβλιάριο περιθάλψεως (ΦΒΠ).

Το φοιτητικό βιβλιάριο περίθαλψης δίνεται στο σπουδαστή κατά την εγγραφή του στο Τμήμα με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ). Περιέχει το ονοματεπώνυμο, φωτογραφία του σπουδαστή, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό ταυτότητος, τη θέση νοσηλείας και ολόκληρο τον κανονισμό νοσηλείας. Το ΦΒΠ ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Φοιτητικό Εισιτήριο

Το φοιτητικό εισιτήριο δίνεται στους φοιτητές για τις μετακινήσεις τους με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες (εφόσον ο φοιτητής ταξιδεύει από και προς τον τόπο της μονίμου κατοικίας του), με μειωμένο εισιτήριο κατά 25 % της κανονικής του τιμής. Τα δελτία φοιτητικού εισιτηρίου ισχύουν για όλο το Ακαδημαϊκό Έτος.

Στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους χορηγούνται στους φοιτητές καινούργια δελτία φοιτητικού εισιτηρίου.

Τα δελτία φοιτητικού εισιτηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από άλλα πρόσωπα και σε περίπτωση που απολεσθούν ή καταστραφούν είναι δύσκολη η αντικατάστασή τους. Η αντικατάστασή του γίνεται μετά την πάροδο δύο μηνών από την ημερομηνία δηλώσεως της απώλειας στη Γραμματεία του Τμήματος με δήλωση του Ν. 1599/86.

Δε δικαιούνται φοιτητικού εισιτηρίου οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο Τμήμα ύστερα από κατάταξη για την απόκτηση και άλλου πτυχίου.

Επίσης, η παροχή διακόπτεται όταν ο δικαιούχος στρατευθεί και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στράτευσή του, εάν αναστείλει τις σπουδές του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του Ν. 1268/82, εάν συμπληρώσει το ανώτατο όριο διαρκείας της παροχής ή εάν καταστεί πτυχιούχος και εάν χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα, για οποιοδήποτε λόγο.

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Κτήσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Aπό τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείo παραλαβής που θα έχει επιλέξει ο κάθε φοιτητής κατά την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Eπιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, παρέχεται άλλη μία κοινωνική υπηρεσία. Κάθε φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει τυχόν αλλεργίες τις οποίες έχει, καθώς και αν είναι ή επιθυμεί να γίνει δωρητής οργάνων. Η δήλωση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η αναγραφή τους στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι καθαρά προαιρετική. Μετά την εκτύπωση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας τα σχετικά με τις αλλεργίες και τη δωρεά οργάνων στοιχεία διαγράφονται από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Κάθε Ίδρυμα μπορεί επίσης να αξιοποιήσει τις νέες ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών του.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ, http://academicid.minedu.gov.gr).

 

Φοιτητική Εστία

Η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας αποβλέπει στην ικανοποίηση βασικών βιοτικών αναγκών των φοιτητών, ώστε να μπορούν να αφοσιώνονται απερίσπαστα στις σπουδές τους. Η Φοιτητική Εστία παρέχει διαμονή και διατροφή με χαμηλή οικονομική συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. Παρέχει επίσης τα μέσα για την ανάπτυξη μορφωτικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Στη Φοιτητική Εστία γίνονται δεκτοί ως εσωτερικοί οικότροφοι μόνο φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών, που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. Οι υπόλοιποι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να γίνουν δεκτοί για απλή σίτιση. Προτεραιότητα για εισαγωγή στη Φοιτητική Εστία δίνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από οικογένειες χαμηλής οικονομικής στάθμης.

Κάθε χρόνο, έως τις 15 Ιουνίου, φοιτητές που συγκεντρώνουν τις σχετικές προϋποθέσεις υποβάλλουν αίτηση την οποία μπορούν να προμηθευτούν από το χώρο της Φοιτητικής Εστίας στην Πανεπιστημιούπολη.

Μαζί με την αίτηση αυτή δίνονται πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές και μετά την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας, αλλά ικανοποιούνται μόνον εφόσον απομένουν κενές θέσεις.

Σημειωτέον ότι το 20% των θέσεων της Φοιτητικής Εστίας παραμένει υποχρεωτικά κενό, προκειμένου να διατεθεί σε νεοεισαγόμενους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, που πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις μέσα σε 20 μέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισιτηρίων εξετάσεων. Τα ονόματα αυτών που έγιναν δεκτοί από την ΦΕ ανακοινώνονται, για τους μεν νεοεισαχθέντες αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων, για δε τους υπολοίπους τον Αύγουστο.

Το ύψος συμμετοχής των οικότροφων στις σχετικές δαπάνες καθορίζεται στην αρχή της ακαδ. χρονιάς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Εκτός από τα τέλη τροφοκατοικίας, ο οικότροφος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει με την είσοδό του στην Εστία και ποσό χρημάτων, που καθορίζεται από το ΔΣ του ΕΙΝ ως εγγύηση για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Η Φοιτητική Εστία περιλαμβάνει 870 δωμάτια μονόκλινα κατανεμημένα σε 8 κτίρια. Η Φοιτητική Εστία περιλαμβάνει εστιατόριο με δυνατότητα εξυπηρετήσεως 3000 ατόμων, κυλικεία, αίθουσες ψυχαγωγίας, κλειστό κολυμβητήριο, θέατρο και βιβλιοθήκες.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στέγασης στην Εστία του Πανεπιστημίου που λειτουργεί στο Προάστιο, μικρού αριθμού φοιτητών και επιστημόνων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στα πλαίσια προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών, ύστερα από αίτημα των προσκαλούντων καθηγητών προς τη Φοιτητική Λέσχη.

Σίτιση

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στους φοιτητές παρέχεται δωρεάν σίτιση με βάση την ατομική και οικογενειακή τους οικονομική κατάσταση.

Η σίτιση παρέχεται από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 31ης Ιουνίου του επομένου, και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και Πάσχα. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι άγαμοι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που δε διαθέτουν δικό τους καθαρό εισόδημα  και οι  γονείς τους διαμένουν μόνιμα μακριά από την Πάτρα.  Το προβλεπόμενο ετήσιο συνολικό εισόδημα που δίνει δικαίωμα σίτισης ανακοινώνεται κάθε ακαδ. έτος από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας.

Ο φοιτητής παύει να έχει το δικαίωμα για δωρεάν σίτιση, όταν:

α) Περατώσει επιτυχώς τις σπουδές του.

β) Συμπληρώσει το ανώτατο όριο χρόνου λήψης της παροχής δωρεάν σιτίσεως σύμφωνα με το Νόμο (όσα χρόνια απαιτούνται για την περάτωση των σπουδών προσαυξανόμενα κατά το δύο).

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Στην Πανεπιστημιούπολη λειτουργεί το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Η εγγραφή των φοιτητών γίνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους. Ανάλογα με την επιθυμία και ιδιαίτερη κλίση τους μπορούν να ενταχθούν σε ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω αθλητικά τμήματα.

 • Τμήμα Κλασικού Αθλητισμού.
 • Τμήμα Αθλοπαιδιών (Πετόσφαιρα, Καλαθόσφαιρα, Ποδόσφαιρο).
 • Τμήμα Σκοποβολής.
 • Τμήμα Επιτραπέζιας Αντισφαιρίσεως (πινγκ-πονγκ).
 • Τμήμα Σκακιού.
 • Τμήμα Αντισφαιρίσεως (Τέννις).
 • Τμήμα Κολυμβήσεως.
 • Τμήμα Χιονοδρομιών, Ορειβασίας.
 • Τμήμα Εκδρομών.
 • Τμήμα Ποδηλασίας.
 • Τμήμα Δημοτικών Χορών.

Κατά καιρούς διεξάγονται πρωταθλήματα, στα οποία συμμετέχουν φοιτητές όλων των ετών. Συγκροτούνται επίσης αθλητικές ομάδες, που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα. Το Πανεπιστήμιο χορηγεί δωρεάν αθλητικό υλικό στους φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετέχουν ενεργά στα διάφορα Τμήματα.

Σύλλογος Φοιτητών

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΦΙΠΠ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1978. 

Διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε έτος. 

Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος δικαιούνται να εγγράφονται μέλη του Φοιτητικού Συλλόγου, που λειτουργεί σύμφωνα με καταστατικό και είναι αναγνωρισμένος από το Πρωτοδικείο Πατρών. 

Εκπρόσωποι των φοιτητών μετέχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Υποτροφίες - Βραβεία - Δάνεια 

Υποτροφίες Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Φορέας Υποτροφίας: ​

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ)​

Κλάδοι Σπουδών:​

​Γενική Εκπαίδευση, Καλές Τέχνες, Θεωρητικές και Θετικές Επιστήμες

Προϋποθέσεις: ​

​Έλληνες πτυχιούχοι ΑΕΙ. Να μη διαθέτουν επαρκή ίδια οικονομικά μέσα. Ηλικία μέχρι 40 ετών.

Χώρες Σπουδών:​

​Ευρώπης. Κατ’ εξαίρεση για τις Θετικές Επιστήμες και σε Η.Π.Α. και Καναδά.

 Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το ΙΚΥ, κάθε ακαδημαϊκό έτος, με τους εξής όρους:

 1. Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση χρηματικού ποσού, εφάπαξ για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή. Επίσης βραβείο χορηγείται στον  αριστούχο απόφοιτο που δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου.
 2. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοση του, κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία,  θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6.51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0-10 στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
 3. Η χορήγηση των υποτροφιών, ο αριθμός, το ποσό, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.
 4. Στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών, το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφία, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ.
 

Υποτροφίες Κληροδοτημάτων, Οργανισμών και άλλων Φορέων

Κάθε Ακαδημαϊκό Έτος χορηγούνται  Yποτροφίες Kληροδοτημάτων για Προπτυχιακές Σπουδές Eσωτερικού, Yποτροφίες Kληροδοτημάτων για Mεταπτυχιακές Σπουδές Eξωτερικού,  Yποτροφίες Iδρυμάτων  Oργανισμών Eσωτερικού, Υποτροφίες ξένων Πολιτιστικών Ιδρυμάτων, Υποτροφίες Διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων κλπ. Πληροφορίες για τη χορήγηση των υποτροφιών αυτών, αναρτώνται με σχετικές ανακοινώσεις στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Τμήματος, κατά τη διάρκεια του έτους.

 

Πληροφορίες για Υποτροφίες και άλλα φοιτητικά θέματα

Oσοι ενδιαφέρονται για απευθείας αλληλογραφία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σχετικά με τις δυνατότητες για υποτροφία, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αντίστοιχες πρεσβείες (προκειμένου να πάρουν τη διεύθυνση που τους ενδιαφέρει και ενδεχομένως μερικές γενικού χαρακτήρα πληροφορίες).

Eπίσης, μπορούν να απευθυνθούν, χωρίς καμία επιβάρυνσή τους, στη Mονάδα Tεκμηρίωσης και Πληροφοριών του EΛKEΠA (Kαποδιστρίου 28, 2ος όροφος, γραφείο 11, τηλ.: 210-3600411, ώρες: 8:00-14:00).

Yπάρχουν επίσης κληροδοτήματα που δίνουν υποτροφίες, τη διαχείριση των οποίων έχουν ορισμένες Nομαρχίες.

 

Πρόγραμμα ERASMUS

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών διαχειρίζεται τη δράση ERΑSMUS του Ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας φοιτητών.

H δράση περιλαμβάνει  την κινητικότητα για σπουδές (Lifelong Learning Program, LLP) και την κινητικότητα για πρακτική άσκηση (Placements).

Οι υποτροφίες ERASMUS χρηματοδοτούνται από το Ι.Κ.Υ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πατρών ή στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.upatras.gr/index/page/id/111 (Πρόγραμμα Erasmus).

H Επιτροπή ERΑSMUS του Τμήματος Ιατρικής αποτελείται από τους:

 • Αναπλ. Καθ. Γ. Καγκάδης, Συντονιστής – Εκπρόσωπος
 • Αναπλ. Καθ. Γ. Πάνος, Αναπληρωτής Συντονιστής – Εκπρόσωπος
 • Καθ. Δ. Δραίνας, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Δ. Καρναμπατίδης, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Σ.Ν. Λιόσης, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Ν. Γεωργόπουλος, Συντονιστής ECTS
 • Αναπλ. Καθ. Π. Νταβλούρος, Συντονιστής ECTS
 • Επίκ. Καθ. Ι. Γκλιάτης, Συντονιστής ECTS
 • Επίκ. Καθ. Σ. Κάκκος, Συντονιστής ECTS   

 

 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο JOHNS HOPKINS (U.S.A.)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις ΗΠΑ, η οποία συγκαταλέγεται σταθερά στις καλύτερες Ιατρικές Σχολές του Κόσμου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων υπεγράφη την 11η Απριλίου 2008 στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών από αντιπροσωπεία Καθηγητών με επικεφαλής τον τότε Αντιπρύτανη Καθηγητή Καρδιοθωρακοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής Δ. Δουγένη. Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, όταν επιστήμονες και στελέχη της Πανεπιστημιακής Ιατρικής Σχολής του Johns Hopkins με επικεφαλής τον Καθηγητή M. Weisfeldt, Διευθυντή του Παθολογικού Τομέα επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Την επομένη μέρα, σε ειδική τελετή στην Αθήνα, στο κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάστηκε στις πολιτικές και λοιπές αρχές και σε φορείς εκπαίδευσης και έρευνας το πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στα δύο Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. "Είναι μεγάλη τιμή για την Ιατρική Σχολή του Johns Hopkins να ανταλλάξει νέες ιδέες με ένα τόσο σπουδαίο Πανεπιστήμιο σαν αυτό των Πατρών" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καθηγητής M. Weisfeldt κατά τη φάση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι "...αναμένουμε μια ιδιαίτερα πρόσφορη και παραγωγική συνεργασία τόσο για το Hopkins όσο και για την Πάτρα".

Η συνεργασία αυτή, αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Πατρών, βασίστηκε δε στην εξαιρετική και διεθνώς αναγνωρισμένη συνολική του εικόνα, αλλά επί πλέον και στην ερευνητική, κλινική και διδακτική ικανότητα και εμπειρία των μελών της Ιατρικής Σχολής, αλλά και του επιστημονικού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας που προσφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Παράλληλα αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για το επιστημονικό προσωπικό, τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας να έρθουν σε επαφή με το κορυφαίο αυτό Πανεπιστήμιο διεθνώς. Το πρόγραμμα συνεργασίας, το οποίο αρχικά πέραν της Ιατρικής και των συναφών αντικειμένων καλύπτει γενικότερα πεδία της Βιοτεχνολογίας και της Εμβιομηχανικής, αναμένεται σταδιακά να επεκταθεί και σε άλλους επιστημονικούς χώρους καλύπτοντας ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας περιλαμβάνονται οι εξής στόχοι:

 1. Η ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού
 2. Η οργάνωση επισκέψεων του διδακτικού και λοιπού επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού για μελέτες, διαλέξεις και έρευνα γενικότερα
 3. Η ανάπτυξη ανταλλαγής προπτυχιακών φοιτητών, αποφοίτων και μεταπτυχιακών για μικρές χρονικές περιόδους προκειμένου να παρακολουθήσουν μαθήματα ή να εκπαιδευτούν σε εργαστήρια και των δύο πανεπιστημίων
 4. Η ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος
 5. Η φιλοξενία διοικητικών υπαλλήλων των αντίστοιχων οργάνων προκειμένου να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα προγράμματα αυτής της συμφωνίας
 6. Η ανάπτυξη συνεργασίας σε άλλες περιοχές ενδιαφέροντος και των δύο ιδρυμάτων.

Τα κύρια επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων είναι:

 1. Νευροεπιστήμες και Νευροαπεικόνιση του εγκεφάλου
 2. Κλινική Ανοσολογία/Αλλεργιολογία
 3. Δημόσια Υγεία
 4. Βιοτεχνολογία-Εμβιομηχανική
 5. Απεικόνιση στην Καρδιολογία (μη επεμβατική στεφανιογραφία, μελέτη λειτουργικότητας καρδιάς με CTA 320, MRI)
 6. Βιολογικοί δείκτες και γενετική προσέγγιση νευροψυχιατρικών νοσημάτων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανο για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα τις δυνατότητες για την ποιότητα του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Επίσης, η συνεργασία αυτή υπογραμμίζει τη διεθνή αναγνώριση και αποδοχή που έχει η κλινική, εργαστηριακή και βασική έρευνα στις ευρύτερες Ιατρικές Επιστήμες στη χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει την υπεύθυνη και ποιοτική εκπαίδευση που προσφέρουν οι Δημόσιες Ιατρικές Σχολές, ιδιαιτέρων δε αυτή του Πανεπιστημίου Πατρών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας καλεί τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετέχουν ενεργά στη συγκεκριμένη συνεργασία συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση για υποτροφία-μετεκπαίδευση. Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Αναβολή Στρατού Λόγω Σπουδών

Κάθε φοιτητής που εγγράφεται σε Ανώτατη Σχολή και εφόσον δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις δικαιούται αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών (Ν. 1763/88 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2510/97).

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομίσει στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του, πιστοποιητικό σπουδών το οποίο θα πάρει από τη Γραμματεία του Τμήματος. Το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου του θα του χορηγήσει πιστοποιητικό τύπου Β, στο οποίο θα αναγράφεται και η διάρκεια της αναβολής. Η αναβολή χορηγείται κατά ημερολογιακά και όχι κατά ακαδημαϊκά διδακτικά έτη.

Γενικοί κανονισμοί που καθορίζουν την διάρκεια της αναβολής, ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχουν ως εξής:

 1. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προκύπτει, αν στο έτος χορήγησης της, προστεθεί η διάρκεια σπουδών που απομένουν για την απόκτηση του κατά περίπτωση απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, προσαυξημένη κατά  δύο (2) έτη, όταν πρόκειται για σπουδαστή ανώτερης ή ανώτατης σχολής και κατά ένα (1) έτος στις λοιπές περιπτώσεις.
 2. Η αναβολή κατάταξης που έχει χορηγηθεί σε σπουδαστή ανώτατης σχολής, μπορεί να παραταθεί μόνον,  εφόσον αυτός εγγραφεί για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας, έως την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί  στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 3. Η αναβολή κατάταξης  για κύριες ή για μεταπτυχιακές σπουδές ή για απόκτηση  ιατρικής ειδικότητας δεν χορηγείται ούτε παρατείνεται, αν η διάρκεια των σπουδών που απομένουν για την απόκτηση του διπλώματος, πτυχίου ή ειδικότητας, υπερβαίνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το τριακοστό πρώτο (31) έτος της ηλικίας του. Αν πρόκειται για ιατρική ειδικότητα το εικοστό ένατο (29) έτος, αν πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές το εικοστό όγδοο (28) έτος, αν πρόκειται για κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και το εικοστό πέμπτο (25) στις λοιπές περιπτώσεις.
 4. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών εφόσον δεν έχει λήξει, διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου, είτε με την ολοκλήρωση των κατά περίπτωση σπουδών είτε με την απώλεια της μαθητικής ή της σπουδαστικής ιδιότητας. Ειδικά για όσους ολοκληρώνουν κύριες σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, η αναβολή διακόπτεται την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους  από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.
 5. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  λαμβάνουν από τα στρατολογικά γραφεία της μονίμου κατοικίας τους.