Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π είναι η κεντρική υπηρεσία του Πανεπιστημίου (http://modip.upatras.gr) η οποία συντονίζει τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, όπως αυτό επιτελείται στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος (διοικητικά, οικονομικά, τεχνικές προδιαγραφές).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και στη σύνθεσή της μετέχουν πέντε μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ένας κοινός εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού.

Η Σύνθεση της ΜΟνάδας ΔΙασφάλισης Ποιότητας έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Καραμάνος Κ. Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων

Μέλη

Βεργίδης Δημήτριος, Καθηγητής ΠΤΔΕ

Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Παπαϊωάννου Διονύσιος, ​Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Καραλής Αθανάσιος, ​Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

Βασιλική Λεοντάρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διευθύνσης Εκπαίδευσης Έρευνας  

Παπαδάτου Φιερούλα, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Οι αρμοδιότητες της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών, προσδιορίζονται στις διατάξεις του ν. 3374/05 και εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 80 (παρ. 12, γ) του ν. 4009/11 (195 Α’) και περιλαμβάνουν:

 1. Την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Πατρών συνολικά λειτουργώντας ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Ιδρύματος. Μεριμνά και συντάσσει την ανά διετία Εσωτερική Έκθεση για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του.
 2. Είναι υπεύθυνη για την ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών.
 3. Μεριμνά για το συντονισμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του Ιδρύματος με βάση την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα του ερευνητικού έργου, την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών κ.λπ.).
 4. Παρακολουθεί και μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των Ετήσιων Εσωτερικών εκθέσεων των μονάδων του Πανεπιστημίου.
 5. Μεριμνά για την ενεργοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην ΑΔΙΠ τις Εκθέσεις Εσωτερικής τους Αξιολόγησης και συνδράμοντας στην οργάνωση παρέχοντας κάθε πρόσφορο μέσο στην κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών κριτών.
 6. Παραλαμβάνει τις Εκθέσεις Εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα.
 7. Μεριμνά για την οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του, ο πλαίσιο των υποδείξεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3374/2005 συγκροτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης του Τμήματος και μεριμνά για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Οι διαδικασίες διασφάλισης των κριτηρίων ποιότητας καθορίζονται από σαφείς οδηγίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. οι οποίες βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. (https://ps.modip.upatras.gr/).

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Ιατρικής είναι επταμελής και ορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος και έγκριση της Γ. Σ. του Τμήματος Ιατρικής. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους συντάσσεται η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (Ε.Ε.Ε), που αποτελεί την απογραφή και αποτύπωση του συνολικού έργου που επιτελεί το Τμήμα και συνιστά την πρώτη και σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, από την οποία λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία και οι πληροφορίες, με βάση τα οποία συντάσσεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησής του (Ε.Ε.Α) ανά τετραετία. Η Ε.Ε.Α, στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών της τετραετίας, βάσει της οποίας διενεργείται η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος. Ειδικότερα στο Τμήμα Ιατρικής, σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν τόσο τα θεωρητικά μαθήματα, όσο και τις εργαστηριακά και τα κλινικά μαθήματα. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος και παραδίδονται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας όπου και επεξεργάζονται. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος αποτελείται από τους:

 

 • Δ. Καρδαμάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Δ. Γούμενος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Χ. Γώγος, Καθηγητής
 • Μ. Ανθρακόπουλος, Καθηγητής
 • Κ. Σταθόπουλος, Καθηγητής
 • Σ. Ταραβήρας, Αναπλ. Καθηγητής
 • Δ. Παπαχρήστου, Αναπλ. Καθηγητής

 

​​​​​​​