Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π είναι η κεντρική υπηρεσία του Πανεπιστημίου (http://modip.upatras.gr) η οποία συντονίζει τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου, όπως αυτό επιτελείται στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος (διοικητικά, οικονομικά, τεχνικές προδιαγραφές).

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών και στη σύνθεσή της μετέχουν πέντε μέλη του Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ένας κοινός εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού.

Η Σύνθεση της ΜΟνάδας ΔΙασφάλισης Ποιότητας έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Καραμάνος Κ. Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων

Μέλη

Βεργίδης Δημήτριος, Καθηγητής ΠΤΔΕ

Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Παπαϊωάννου Διονύσιος, ​Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Καραλής Αθανάσιος, ​Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ

Βασιλική Λεοντάρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διευθύνσης Εκπαίδευσης Έρευνας  

Παπαδάτου Φιερούλα, Υπάλληλος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Οι αρμοδιότητες της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών, προσδιορίζονται στις διατάξεις του ν. 3374/05 και εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 80 (παρ. 12, γ) του ν. 4009/11 (195 Α’) και περιλαμβάνουν:

 1. Την αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Πατρών συνολικά λειτουργώντας ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Ιδρύματος. Μεριμνά και συντάσσει την ανά διετία Εσωτερική Έκθεση για τη λειτουργία του Ιδρύματος, στην οποία λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του.
 2. Είναι υπεύθυνη για την ανά τετραετία σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών.
 3. Μεριμνά για το συντονισμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του Ιδρύματος με βάση την ποιότητα του διδακτικού έργου, την ποιότητα του ερευνητικού έργου, την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών κ.λπ.).
 4. Παρακολουθεί και μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των Ετήσιων Εσωτερικών εκθέσεων των μονάδων του Πανεπιστημίου.
 5. Μεριμνά για την ενεργοποίηση και υποστήριξη της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος, διαβιβάζοντας στην ΑΔΙΠ τις Εκθέσεις Εσωτερικής τους Αξιολόγησης και συνδράμοντας στην οργάνωση παρέχοντας κάθε πρόσφορο μέσο στην κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής της επιτόπιας επίσκεψης των εξωτερικών κριτών.
 6. Παραλαμβάνει τις Εκθέσεις Εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα.
 7. Μεριμνά για την οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, των ακαδημαϊκών μονάδων και των υπηρεσιών του, ο πλαίσιο των υποδείξεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3374/2005 συγκροτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης του Τμήματος και μεριμνά για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. Οι διαδικασίες διασφάλισης των κριτηρίων ποιότητας καθορίζονται από σαφείς οδηγίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. οι οποίες βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π. (https://ps.modip.upatras.gr/).

Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Ιατρικής είναι επταμελής και ορίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος και έγκριση της Γ. Σ. του Τμήματος Ιατρικής. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους συντάσσεται η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (Ε.Ε.Ε), που αποτελεί την απογραφή και αποτύπωση του συνολικού έργου που επιτελεί το Τμήμα και συνιστά την πρώτη και σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, από την οποία λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία και οι πληροφορίες, με βάση τα οποία συντάσσεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησής του (Ε.Ε.Α) ανά τετραετία. Η Ε.Ε.Α, στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών της τετραετίας, βάσει της οποίας διενεργείται η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος. Ειδικότερα στο Τμήμα Ιατρικής, σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν τόσο τα θεωρητικά μαθήματα, όσο και τις εργαστηριακά και τα κλινικά μαθήματα. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος και παραδίδονται στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας όπου και επεξεργάζονται. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος αποτελείται από τους:

 

 • Δ. Καρδαμάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
 • Δ. Γούμενος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Χ. Γώγος, Καθηγητής
 • Μ. Ανθρακόπουλος, Καθηγητής
 • Κ. Σταθόπουλος, Καθηγητής
 • Σ. Ταραβήρας, Αναπλ. Καθηγητής
 • Δ. Παπαχρήστου, Αναπλ. Καθηγητής

 

​​​​​​​

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

 

Το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
 • Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας.
 • Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος, με έμφαση στην αναγνώριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Ιατρικής:

Η εκπαίδευση στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως σκοπό την άρτια κατάρτιση, επιστημονική και ηθική, των λειτουργών υγείας βασισμένη στη διαχρονική Ιπποκράτεια θεώρηση του σεβασμού του ασθενή, o οποίος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της ποιότητας της Ιατρικής εκπαίδευσης. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοδοξεί να μεταδώσει στο φοιτητή, πάνω απ’ όλα, τις ηθικές εκείνες αξίες που διέπουν την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, και να του εξασφαλίσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ώστε να ανταποκριθεί στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον της Ιατρικής Επιστήμης. Παράλληλα, ο σκοπός της είναι να εμφυτεύσει την ακαδημαϊκή νοοτροπία και να δώσει τη δυνατότητα, σε όποιον θέλει, να αποκτήσει τις γνώσεις που θα του χρειαστούν για να μπει στο χώρο της Ακαδημαϊκής Ιατρικής ως ερευνητής και δάσκαλος.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής:

Για επίτευξη των ανωτέρω γενικών στόχων το ΠΠΣ έχει ενσωματώσει εκπαιδευτικές διαδικασίες  που ενθαρρύνουν την ενεργητική μάθηση, την κριτική σκέψη, την απόκτηση κλινικής εμπειρίας, καθώς και την προσέγγιση βασικών εννοιών της σύγχρονης βιοτεχνολογίας.  Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται στα ακόλουθα δέκα σημεία, τα οποία αφορούν τις ικανότητες και ιδιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών:
 • Την αντίληψη ότι η άσκηση της ιατρικής απαιτεί επιστημονική γνώση αφενός, και ανθρωπιστική αντιμετώπιση του αρρώστου αφετέρου.
 • Υψηλά ηθικά και ακαδημαϊκά κριτήρια για την άσκηση της Ιατρικής πράξης.
 • Σοβαρή και βαθιά γνώση της δομής, λειτουργίας και αναπτύξεως του ανθρώπινου οργανισμού. Μια τέτοια γνώση περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα επιπέδων αναλύσεως, ξεκινώντας από το μοριακό και τελειώνοντας στο επίπεδο συμπεριφοράς.
 • Σοβαρή και βαθιά γνώση των μηχανισμών αιτιολογίας και παθογένειας της νόσου και της σημασίας τους στην εκδήλωση της νόσου. Παράλληλα και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στέρεη γνώση των φαρμακολογικών βάσεων της θεραπευτικής.
 • Την ικανότητα να παίρνει ένα άριστο ιστορικό, να εκτελεί μια ολοκληρωμένη φυσική εξέταση, να ιεραρχεί και να επιλύει τα προβλήματα που αναγνωρίζονται από τις δύο αυτές διαδικασίες. Πολύ καλή γνώση των νόσων εκείνων που προκαλούν άμεσο κίνδυνο στη ζωή του ασθενούς και των νόσων που εμφανίζονται συνήθως. Καλή γνώση των νόσων που εμφανίζονται σπανιότερα. Επίγνωση των ορίων των γνώσεων του και της ανάγκης για βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται.
 • Κατανόηση της επιδράσεως που έχει το περιβάλλον στην υγεία και στην ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για την πρόληψη της νόσου.  Γνώσεις τέτοιες που θα του δίνουν τη δυνατότητα να εισηγείται τη δραστική αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα επαγγελματικά νοσήματα, τα νοσήματα συμπεριφοράς, και τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα υγείας στη χώρα μας.
 • Την αντίληψη ότι η ιατρική απαιτεί μια συνεχή εκπαίδευση, και την ικανότητα να μαθαίνει μόνος του και να κρίνει την προσωπική του απόδοση, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πηγές και τρόπο εργασίας. Η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας με την εκμάθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών
 • Θέληση και ικανότητα.
 • Την ικανότητα να λειτουργεί αποδοτικά ως μέλος κλινικής ή ερευνητικής ομάδας.
 • Την ικανότητα να λειτουργεί αποδοτικά σε μια ποικιλία τρόπων παροχής υπηρεσιών, από το κοινοτικό ιατρείο ως την Πανεπιστημιακή Κλινική.
 • Ενδιαφέρον για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και τις βασικές εκείνες γνώσεις που θα του έδιναν τη δυνατότητα να ασχοληθεί ο ίδιος μ’ αυτήν όταν θελήσει.
 • Τέλος, την υψηλή ευθύνη του ιατρού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και απέναντι στην πολιτεία.