Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

 

 Η Διασφάλιση Ποιότητας αποτελεί μια από τις στρατηγικές προτεραιότητες για το  Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα που αναγνώρισε τη σημασία της Διασφάλισης της Ποιότητας και πραγματοποίησε εξωτερική αξιολόγηση τον Δεκέμβριο 1999, στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών της συνόδου των πρυτάνεων – CRE (The Club of Rectors of Europe).

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟΔΙΠ) ενημερώνει και εποπτεύει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα, τη διαμόρφωση, υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Σε συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Ακαδημαϊκών Τμημάτων επιλαμβάνεται θέματα σχετικά με:

 • τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, για την αποτίμηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου
 • το ηλεκτρονικού τύπου ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από τα μέλη ΔΕΠ για θέματα εκπαίδευσης & έρευνας
 • τις Ετήσιες Εκθέσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων
 • τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις Ακαδημαϊκών Τμημάτων
 • τη σύνταξη των Έκθεσεων Αυτοαξιολόγησης  του Ιδρύματος

Σύνθεση της ΜΟνάδας ΔΙασφάλισης Ποιότητας

Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τα μέλη της ΜΟΔΙΠ όπως αυτά ορίστηκαν στην υπ' αριθμ. 132/1.3.2018συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π

 • ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ K. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
  • e-mail: n.k.karamanos@upatras.gr

ΜΕΛΗ ΜΟ.ΔΙ.Π

 • ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • e-mail: i.giannikos@upatras.gr
 • ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • ​Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ
  • e-mail: karalis@upatras.gr
 • ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
  • e-mail: berberid@ceid.upatras.gr
 • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  • ​Καθηγητής Τμήματος Χημείας
  • e-mail:dapapaio@chemistry.upatras.gr
 • ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
  • e-mail: cstath@med.upatras.gr

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΦΟΙΤΗΤΩN)

 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Ε.Π
  • ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Τακτικό Μέλος)
   • Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών
   • email: aspiliop@upatras.gr
  • ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ (Αναπληρωματικό Μέλος)
   • Θεατρικών Σπουδών
   • email: mfragi@upatras.gr
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.
  • ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
   • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
   • email: dtsipianitis@ece.upatras.gr
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.
  • ΚΕΦΑΛΑ ΕΛΛΗ
   • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   • email: ekefala@upatras.gr
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ​​​​​​​ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ​​​​​​​
   • email: avasilak@upatras.gr
 • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 • Δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π

 • ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διευθύνσης Εκπαίδευσης Έρευνας
  • Τηλ. 2610 – 996649
  • Φαξ. 2610 – 996665
  • e-mail: bleon@upatras.gr
 • ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΦΙEΡΟΥΛΑ
  • Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διευθύνσης Εκπαίδευσης Έρευνας
  • Τηλ.2610-969895
  • e-mail: papadato@upatras.gr​​​​​​​
 • ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  • Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διευθύνσης Εκπαίδευσης Έρευνας
  • Τηλ.2610-969047
  • e-mail: tsiatsou@upatras.gr​​​​​​​
 • ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  • Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διευθύνσης Εκπαίδευσης Έρευνας
  • Τηλ.2610-969046
  • e-mail: palexopoulou@upatras.gr
 • ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
  • Τεχνική Υποστήριξη - Εξωτερικός Συνεργάτης
  • e-mail:apapalambrou@upatras.g

e-mail γραμματείας: modipsecr@upatras.gr

e-mail ΜΟΔΙΠ: modip@upatras.gr

Αρμοδιότητες ΜΟΔΙΠ

 Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΟ.ΔΙ.Π.), προσδιορίζονται με βάση την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος (αρ. συνεδρίασης 44/6.12.2016) σχετικά με την "Οργάνωση και Λειτουργία της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της", που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4119/21.12.2016.

Οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ, προσδιορίστηκαν εκ νέου με την αντικατάσταση του ανωτέρω ΦΕΚ από το ΦΕΚ Β' 410/12.02.2018 "Έγκριση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και Αντικατάσταση της απόφασης «Οργάνωση και Λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών συγκροτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης του Τμήματος και μεριμνά για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη και υποβολή στη ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος.

Ειδικότερα, η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση (Ε.Ε.Ε), είναι η ετήσια απογραφή και αποτύπωση του συνολικού έργου που επιτελεί το Τμήμα και συνιστά την πρώτη και σταθερά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, από την οποία λαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία και οι πληροφορίες, με βάση τα οποία συντάσσεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησής του (Ε.Ε.Α) ανά τετραετία. Η Ε.Ε.Α, στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών της τετραετίας, βάσει της οποίας διενεργείται η Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος.

H OMEA του Τμήματος για το ακαδ. έτος 2018-2019 αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. κ. Δ. Καρδαμάκης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
 2. κ. Δ. Γούμενος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος
 3. κ. Χ. Γώγος, Καθηγητής
 4. κ. Μ. Ανθρακόπουλος, Καθηγητής
 5. κ. Κ. Σταθόπουλος, Καθηγητής
 6. κ. Στ. Ταραβήρας, Καθηγητής
 7. κ. Δ. Παπαχρήστου, Αναπλ. Καθηγητής

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

 

 Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 138/20-07-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου μετά τη σχετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ στην υπ' αρίθμ. 4/05-07-2018 συνεδρίασή της.

Πολιτική Ποιότητας

 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με στόχο την επίτευξη του οράματός του όπως αυτό προσδιορίζεται στον στρατηγικό του σχεδιασμό και συνοψίζεται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ευρύτερης ποιότητας, η οποία τεκμηριώνεται με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που αποσκοπούν στην εδραίωση της θέσης του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον ως πόλος αριστείας για την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, την παραγωγή ερευνητικών επιτευγμάτων με διεθνή απήχηση και την ενεργό συμβολή στην κοινωνική πρόοδο.

Η δέσμευση του Πανεπιστημίου για την Ποιότητα αποτυπώνεται και επιβεβαιώνεται μέσω της λειτουργίας διεργασιών και διαδικασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) το οποίο συντάσσεται, εφαρμόζεται και αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Σκοπός του ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή πλαισίου στα θεσμικά όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Ιδρύματος με όρους ποιότητας και πιο συγκεκριμένα η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του, η διαρκής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις Αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
 
Η υλοποίηση των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος προϋποθέτει:

 

 1. Τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων.
 2. Την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει το Ίδρυμα μέσα από συστηματικές δράσεις καταγραφής, διαχείρισης και ανάληψης βελτιωτικών ενεργειών σχετικά με τη δομή του Πανεπιστήμιου, τις διεργασίες και το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της αξιοποίησης των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του.
 3. Την αποτελεσματική Διοίκηση του Ιδρύματος μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων ποιότητας και τη δέσμευση για την υλοποίησή τους.
 4. Την ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Ιδρύματος και την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία.
 5. Την ύπαρξη διαφάνειας και τήρησης των κανόνων λειτουργίας του Ιδρύματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.
 6. Την λειτουργία του Ιδρύματος βάσει εθνικών και διεθνών καταξιωμένων προτύπων ποιότητας.
 7. Την εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα  μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Η πολιτική ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:
 • Αριστεία στην Εκπαίδευση και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε γνωστικά αντικείμενα
 • Προώθηση και αναγνώριση της Αριστείας στην Έρευνα και στην Καινοτομία
 • Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας
 • Φοιτητική Μέριμνα
 • Κοινωνική Προσφορά


Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργική και αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί η σαφής δέσμευση της Διοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος στη διασφάλιση ποιότητας. Η Διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη να συμβάλλει:

 1. Στην καταγραφή και διάχυση των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Μονάδων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στα εμπλεκόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (προσωπικό, φοιτητές, συνεργαζόμενους φορείς κλπ) μέσω δράσεων δημοσιοποίησης και διαβούλευσης αναφορικά με το ΕΣΔΠ.
 2. Στην εναρμόνιση της πολιτικής ποιότητας με τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 3. Στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των διαδικασιών της πολιτικής ποιότητας και τη λειτουργική εφαρμογή του.
 4. Τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των θεσπισμένων στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος μέσω της ετήσιας ανασκόπησης του ΕΣΔΠ.
 5. Την παρακολούθηση και συγκριτική ανάλυση των δεικτών επίδοσης με στόχο την λήψη αποφάσεων και την ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.
 6. Στην υποστήριξη του έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας με τη συνεχή επιμόρφωση και αξιολόγησή του προσωπικού της.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει ενεργά τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος οι οποίες συντονίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα πάντα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΑΔΙΠ, με στόχο τη λειτουργική εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Ίδρυμα.


Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Ιατρικής:

Η εκπαίδευση στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως σκοπό την άρτια κατάρτιση, επιστημονική και ηθική, των λειτουργών υγείας βασισμένη στη διαχρονική Ιπποκράτεια θεώρηση του σεβασμού του ασθενή, o οποίος αποτελεί τον τελικό αποδέκτη της ποιότητας της Ιατρικής εκπαίδευσης. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοδοξεί να μεταδώσει στο φοιτητή, πάνω απ’ όλα, τις ηθικές εκείνες αξίες που διέπουν την εξάσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, και να του εξασφαλίσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ώστε να ανταποκριθεί στο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον της Ιατρικής Επιστήμης. Παράλληλα, ο σκοπός της είναι να εμφυτεύσει την ακαδημαϊκή νοοτροπία και να δώσει τη δυνατότητα, σε όποιον θέλει, να αποκτήσει τις γνώσεις που θα του χρειαστούν για να μπει στο χώρο της Ακαδημαϊκής Ιατρικής ως ερευνητής και δάσκαλος.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής:

Για επίτευξη των ανωτέρω γενικών στόχων το ΠΠΣ έχει ενσωματώσει εκπαιδευτικές διαδικασίες  που ενθαρρύνουν την ενεργητική μάθηση, την κριτική σκέψη, την απόκτηση κλινικής εμπειρίας, καθώς και την προσέγγιση βασικών εννοιών της σύγχρονης βιοτεχνολογίας.  Οι ανωτέρω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται στα ακόλουθα δέκα σημεία, τα οποία αφορούν τις ικανότητες και ιδιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών:
 • Την αντίληψη ότι η άσκηση της ιατρικής απαιτεί επιστημονική γνώση αφενός, και ανθρωπιστική αντιμετώπιση του αρρώστου αφετέρου.
 • Υψηλά ηθικά και ακαδημαϊκά κριτήρια για την άσκηση της Ιατρικής πράξης.
 • Σοβαρή και βαθιά γνώση της δομής, λειτουργίας και αναπτύξεως του ανθρώπινου οργανισμού. Μια τέτοια γνώση περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα επιπέδων αναλύσεως, ξεκινώντας από το μοριακό και τελειώνοντας στο επίπεδο συμπεριφοράς.
 • Σοβαρή και βαθιά γνώση των μηχανισμών αιτιολογίας και παθογένειας της νόσου και της σημασίας τους στην εκδήλωση της νόσου. Παράλληλα και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στέρεη γνώση των φαρμακολογικών βάσεων της θεραπευτικής.
 • Την ικανότητα να παίρνει ένα άριστο ιστορικό, να εκτελεί μια ολοκληρωμένη φυσική εξέταση, να ιεραρχεί και να επιλύει τα προβλήματα που αναγνωρίζονται από τις δύο αυτές διαδικασίες. Πολύ καλή γνώση των νόσων εκείνων που προκαλούν άμεσο κίνδυνο στη ζωή του ασθενούς και των νόσων που εμφανίζονται συνήθως. Καλή γνώση των νόσων που εμφανίζονται σπανιότερα. Επίγνωση των ορίων των γνώσεων του και της ανάγκης για βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται.
 • Κατανόηση της επιδράσεως που έχει το περιβάλλον στην υγεία και στην ευθύνη του ιατρικού επαγγέλματος για την πρόληψη της νόσου.  Γνώσεις τέτοιες που θα του δίνουν τη δυνατότητα να εισηγείται τη δραστική αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τα επαγγελματικά νοσήματα, τα νοσήματα συμπεριφοράς, και τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα υγείας στη χώρα μας.
 • Την αντίληψη ότι η ιατρική απαιτεί μια συνεχή εκπαίδευση, και την ικανότητα να μαθαίνει μόνος του και να κρίνει την προσωπική του απόδοση, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πηγές και τρόπο εργασίας. Η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας με την εκμάθηση και ενσωμάτωση καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρακτικών
 • Θέληση και ικανότητα.
 • Την ικανότητα να λειτουργεί αποδοτικά ως μέλος κλινικής ή ερευνητικής ομάδας.
 • Την ικανότητα να λειτουργεί αποδοτικά σε μια ποικιλία τρόπων παροχής υπηρεσιών, από το κοινοτικό ιατρείο ως την Πανεπιστημιακή Κλινική.
 • Ενδιαφέρον για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, και τις βασικές εκείνες γνώσεις που θα του έδιναν τη δυνατότητα να ασχοληθεί ο ίδιος μ’ αυτήν όταν θελήσει.
 • Τέλος, την υψηλή ευθύνη του ιατρού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και απέναντι στην πολιτεία.